Általános szerződési feltételek

Kérjük, csak akkor vegye igénybe szolgáltatásunkainkat, ha annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A web áruház üzemeltetője:

Bagó Arnold András őstermelő (a továbbiakban Eladó)
Székhelye: 9061 Vámosszabadi, Széchenyi u.21.
Adószáma: 79167954-1-28
Őstermelői száma: 1938370
Bankszámlaszám: K&H Bank 10404247-92416130-01670000
E -mail: info@anagymamafoztje.hu
Kapcsolattartó: Bagó-Kocsis Ildikó
Telefon: +36 20 9644 188
A szerződés nyelve: magyar

1.1 Alapvető rendelkezések

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs táradalommal öszszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

1.2  Általános Szerződési Feltételek módosítása

Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a weblapon.

Abban az esetben, ha a web áruház látogatója bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő vásárlását. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függetlenül az Eladó székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező Bíróság illetékességét ismerik el.

1.3 Adatkezelési szabályok

Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992/LXIII. törvény alapján jár el.

Vevő az adatszolgáltatással hozzájárul, hogy részére a web áruház az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A Vevő e-mailben jelezheti az info@anagymamafoztje.hu címre, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni. A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozót leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. A termék helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó jogosult a szerződéses alvállalkozónak (név, kézbesítési cím, telefon) átadni.

Weboldalunk meglátogatásakor, az oldalakon történő tallózás során az Ön felhatalmazása és engedélye nélkül semmilyen személyes adatot nem rögzítünk Önről. Azokat az egyéb, nem személyes adatnak minősülő információkat, amelyeket bármilyen formában (levél, e-mail) küld, kizárólagosan a probléma megoldására használjuk, és azokra is a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettség vonatkozik.  Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani, továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését az info@anagymamafoztje.hu címen.

1.4 A megvásárolható termékek köre

Az Eladó a www.anagymamafoztje.hu weboldalon megtalálható web áruházában teszi közzé megrendelhető termékeit és azoknak a megrendelés idején érvényes árát, mely árak az áfát-t igen, a csomagolási és a házhozszállítás díját nem tartalmazzák.  A www.anagymamafoztje.hu web áruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános Szerződési Fel-tételekben meghatározott módon és feltételek szerint. A web áruházban való első vásárlása megkezdése előtt regisztrálni kell. A regisztráció a weboldal oldal tetején megtalálható.

A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

1.5 A termékek megrendelése

Az Eladó a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendelési felületen a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli. Eladó nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából eredő károkért. A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Eladó a Vevő megrendelését annak beérkezését követően elektronikus úton visszaigazolja, a várható szállítási határidő, a vételár, valamint a kiszállítási díj megjelölésével. Az Eladó a szerződés teljesítésére csak abban az esetben köteles, amennyiben a megrendelést visszaigazolta.

A termékek átvétele személyesen is lehetséges, az Eladó székhelyén, (9061 Vámosszabadi, Széchenyi u. 21.) telefonon történt időpont egyeztetés után.

1.6 Fizetési lehetőségek, szállítási módok

 Eladó a Vevő megrendelését annak beérkezését követően elektronikus úton visszaigazolja, a várható szállítási határidő, a vételár, valamint a kiszállítási díj megjelölésével. A visszaigazolás tartalmazza a fizetendő összeget, mely személyes átvétel esetén az Eladó székhelyén készpénzben fizetendő. Banki átutalás esetén a visszaigazolásban és a www. anagymamafozjte.hu  oldal kapcsolat menüjében feltüntetett bankszámla számra utalja. A megrendelt termékek a megrendelés ellenértékének bankszámlánkra történő beérkezését követően kerülnek kiszállításra.

1.7 Elállás

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az info@anagymamafoztje.hu e-mail címen. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének és az első szállítási díjának előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani.

Vevő a 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a szerződéstől nyolc munkanapon belül, indokolás nélkül elállhat. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. Ebben az esetben a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (így az újbóli szállítás díját is). Az áruk visszavételének helye Eladó székhelye. Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású, bontatlan, az eredeti számlával együtt visszajuttatott postai csomag, futárszolgálat útján, vagy személyesen visszaszolgáltatott termék esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

Utánvéttel, portósan feladott/visszaküldött terméket Eladó nem vesz át! Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő 30 napon belül köteles a Vevő által megadott bankszámla számra, vagy személyesen a Vevő illetve meghatalmazottja részére visszatéríteni.

A távollévők között létrejött szerződések és az elállási jog részletes szabályait a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet tartalmazza, melyet a Felek a jelen szerződés kapcsán irányadónak tekintenek.

A vásárlási és szállítási feltételekben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

1.8 Panaszügyintézés

A 4/1997 (I.22.) Kormányrendelet alapján a Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval. A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti a +36/20-9644-188 telefonszámán keresztül, illetve személyesen a 9061 Vámosszabadi, Széchenyi u. 21. szám alatt. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell. Vevő a panasz írásbeli közlését megteheti az info@anagymamafoztje.hu e-mail címen is.


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Védd a helyit, vedd a kisalföldit! 2016.november 6. Győr, Dunakapu tér

Az oldalon szereplő információk, képek és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió